INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH ORAZ ZASADY NA JAKICH PRZETWARZANIE SIĘ ODBYWA

Informacja o przetwarzaniu danych oraz zasady na jakich przetwarzanie się odbywa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w Grupie Kapitałowej VECTOR w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: Grupa VECTOR).

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH
Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane osobowe tj. Zawarte w formularzu rejestracyjny, które są zbierane w ramach udziału w wydarzeniu organizowanym przez grupę VECTOR (dalej Wydarzenie).

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych będzie Grupa VECTOR w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, w skład której wchodzą następujące podmioty:

  • VECTOR z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Krzemowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000077848, NIP: 5840152246, Kapitał Zakładowy: 66.877.000  PLN;
  • VECTOR SOLUTIONS z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Krzemowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000589935, NIP: 9581671366, Kapitał Zakładowy: 2.480.000 PLN;
  • VECTOR SMART DATA z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Krzemowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000589997, NIP: 9581671343, Kapitał Zakładowy: 2.480.000 PLN;
  • VECTOR TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Krzemowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000591577, NIP: 9581671449, Kapitał Zakładowy: 050.000 PLN opłacony w całości;

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji, realizacji i komunikacji z uczestnikami związanej z Wydarzeniem oraz w celach marketingowych prowadzonych przez Grupę VECTOR (w tym prowadzenie kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, sprzedaży produktów i usług).

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty wchodzące w skład Grupy VECTOR.
Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane  podmiotom przetwarzającym je na  zlecenie Grupy VECTOR np. podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

INFORMACJA O PRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH
W związku z przetwarzaniem danych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
1) prawo do żądania dostępu do danych osobowych;
2) prawo do sprostowania, usunięcia, przenoszenia ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
3) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4) prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia usług jest ich niezbędność do udziału w Wydarzeniu.

OKRES PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od udziału w Wydarzeniu.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do udziału w Wydarzeniu.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Wydarzeniu.


W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych w ramach udziału w Konferencji Technik Szerokopasmowych.
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i może ją Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.