REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą 17.KTS  VECTOR SOLUTIONS 2018

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady gry głównej pod nazwą “ KTS” (dalej: Gra).
 2. Wykonawcą Gry jest Scalac Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-377), ul. Gen. Bora-Komorowskiego 19b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493511 identyfikująca się numerem NIP: 5842734834, REGON: 222015231, działająca na zlecenie Vector Solutions Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. przy Krzemowa 6, 81-577 Gdynia, zwanej dalej „Organizatorem”.
 3. Gra, ani też żadna z jej składników, nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 4. Gra toczyć się będzie w przestrzeni hotelu Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront.
 5. Czas trwania Gry:
  a) Rozgrzewka w wersji online będzie dostępna dla uczestników od 19 czerwca 2018 roku od godziny 9:00 do 28 czerwca 2018 roku do zakończenia konkursu.
  b) Główna część gry będzie aktywna w dniach 26 czerwca 2018 roku oraz 27 czerwca 2018 roku aż do zakończenia konkursu.
 6. Czas trwania Gry nie obejmuje okresu przeznaczonego na składanie i rozpatrywanie przez Organizatora ewentualnych reklamacji.
 7. W Grze nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Wykonawcy, zarządcy Placówek ich pracownicy, pracownicy serwisu sprzątającego oraz ochrony ani inne osoby/podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Gry. Pracownikiem w rozumieniu powyższych zapisów są także osoby świadczące (na podstawie innych tytułów prawnych) usługi tożsame jak na podstawie umowy o pracę.
 8. W Grze nie mogą brać udziału krewni osób wskazanych wyżej w ust. 7 w pierwszej linii i stopniu, m.in. dzieci i rodzice oraz małżonkowie tych osób, a także inne osoby, wobec których występuje uzasadnione domniemanie, że mogą pozostawać w takiej sytuacji faktycznej, która uprzywilejowuje te osoby wobec innych uczestników.
 9. Uczestnikami Gry mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W celu weryfikacji tych wymagań, Uczestnik ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający jego pełnoletniość w razie potrzeby, na prośbę Wykonawcy działającego w imieniu Organizatora.
 10. Uczestnictwo w Grze jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych osobowych lub odmowa okazania dokumentu umożliwiającego zweryfikowanie prawa Uczestnika do udziału w Grze jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w Grze.
 11. Wzięcie udziału w Grze, które następuje przez dokonanie czynności określonych w § 2, jest dobrowolne oraz oznacza zapoznanie się Uczestnika z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.
 12. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Grze rozstrzyga Organizator w imieniu którego działa Wykonawca.

2. Zasady uczestnictwa

 1. Gra przeznaczona jest dla wszystkich uczestników posiadających smartphone z systemem operacyjnym iOS w wersji 8.0 lub wyższej oraz Android (wersja powyżej 4.3). Dodatkowo uczestnik Gry musi posiadać dostęp do Internetu i opcję low energy bluetooth.
 2. Podstawą do udziału w Grze jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej Huntly ze sklepu Google Play lub App Store, zaakceptowanie Regulaminu gry i Polityki prywatności oraz wykonanie pełnej rejestracji w tym wypełnienie pola „Nick Name“.
 3. Nick Name będzie widoczny w ogólnodostępnym rankingu graczy, wyświetlanym podczas finału na specjalnym ekranie. Dodatkowo będzie widoczny w menu aplikacji pod nazwą “Pozycja” (najlepsi gracze).
 4. Gra polega na rozwiązywaniu zadań w wersji online, które nie wymagają skanowania kodów QR. Dodatkowo w grze będą również zadania polegające na znalezieniu QR kodów (Punkt) rozmieszczonych w ramach przestrzeni grywalizacyjnej określonej w § 1 ust. 4 powyżej.
 5. Każdorazowe odnalezienie Punktu (zeskanowanie QR kodu) aktywuje pytania/zadania, za rozwiązanie których Uczestnik otrzymuje punkty. Dla końcowego rankingu Uczestników znaczenie ma także czas rozwiązania pytań / zadań.
 6. W trakcie trwania Gry, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia punktów bonusowych, o których poinformuje Uczestników poprzez panel gracza w aplikacji.
 7. Pytania / zadania aktywne będą w dniach 19 – 27.06.2018 r.

3. Nagrody

 1. Zwycięzcom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w Grze zostaną przyznane atrakcyjne nagrody.
 2. W przypadku, gdy kilku uczestników uzyska taką samą liczbę punktów, decydującym będzie czas udzielenia odpowiedzi. Wszelkie spory związane z niniejszym ustępem rozstrzygać będzie Organizator, w imieniu którego działa Wykonawca.
 3. Nagrody w Grze stanowią:
  a) miejsce I: Insta360 One – kamera 360 stopni o rozdzielczości 4K
  b) miejsce II: Beats by Dr. Dre PowerBeats3 Wireless – bezprzewodowe słuchawki sportowe
  c) miejsce III: Amazon Echo 2nd Generation – bezprzewodowy głośnik sterowany głosem
 4. Nagrody będą do odebrania w dniu 27 czerwca w środę po zakończeniu konkursu w hotelu Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront.
 5. Jedna osoba jest uprawniona (i może odebrać) maksymalnie 1 (jedną) Nagrodę w ramach całej Gry.
 6. Wszystkie Nagrody w Grze zapewnia Organizator, który przekazuje je zwycięzcom (I, II i III miejsce). Wykonawcy w celu ich wydania na rzecz uprawnionych do ich otrzymania, stosownie do odrębnych ustaleń z Wykonawcą oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Zwycięzcom/uprawnionym/beneficjentom nagród rzeczowych, nie przysługuje prawo do otrzymania za nie ekwiwalentu pieniężnego. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej upominkiem). Prawo do otrzymania upominku nie podlega zbyciu, ani nie może stanowić przedmiotu obrotu.
 8. Nabycie nagrody nastąpi po potwierdzeniu przez Wykonawcę zgodności danych Zwycięzcy/uprawnionego/beneficjenta do upominku, prawidłowości podanych danych osobowych oraz stwierdzeniu braku przesłanek wyłączających go z udziału w Grze. Jeśli Zwycięzca nie może z jakiegokolwiek innego powodu nagrody odebrać, nie spełnia warunków Regulaminu, nie przyjmuje nagrody to traci on prawo do niej, która zostanie przyznana kolejnemu uprawnionemu Uczestnikowi z zastosowaniem kryteriów przewidzianych w Regulaminie, a ostatecznie w oparciu o decyzję Organizatora, w imieniu którego działa Wykonawca, którego decyzje mają charakter ostatecznie rozstrzygający.
 9. Nagrody (zgodnie z §3 ust.3 i 4) nie odebrane w dniu 27 czerwca 2018 roku (środa) do godziny 16:00 przechodzą do dyspozycji Organizatora i potencjalnie uprawnieni do ich otrzymania, z uwagi na swoją absencję, tracą prawo do ich odbioru. Przedmiotowe Nagrody pozostają w gestii Organizatora i jego swobodnej decyzji.
 10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub krzywdę niemajątkową poniesioną przez uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Grze, jej wynikiem lub w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem nagrody.
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Organizator, w imieniu którego działa Wykonawca ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z udziału w Grze. W przypadku wykluczenia Uczestnikowi nie przysługuje względem Organizatora lub też Wykonawcy roszczenie odszkodowawcze.

4. Prawo do wykorzystania wizerunku

 1. Wykonawca ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 2. Uczestnik udziela Wykonawcy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
  a) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie;
  b) Udostępnianie Organizatorowi oraz oficjalnym partnerom Gry egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji Organizatora lub Wykonawcy w kontekście jego udziału w Grze;
  c) Wprowadzenie do pamięci komputera i/lub do sieci multimedialnej i/lub sieci Internet;
  d) Zwielokrotnianie poprzez zapis utrwalonego wizerunku na dowolnych nośnikach i materiałach;
  e) Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  f) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, serwisach społecznościowych, forach oraz innych nośnikach i materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub marketingowym itp. itd. (gazetki, ulotki, itp.)
  g) Emitowanie w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do udzielenia sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika oficjalnym partnerom oraz sponsorom Gry.

5. Reklamacje

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji związanej z Grą.
 2. Ewentualne reklamacje należy zgłosić pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Reklamacje należy zgłosić na piśmie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do dnia 07. 2018 r. na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie: „Reklamacja –17. KTS”. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data doręczenia Organizatorowi reklamacji – a nie data stempla pocztowego nadania korespondencji zawierającej reklamację.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz przyczynę reklamacji z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa powyżej nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od jej otrzymania, włączając w to wysłanie Uczestnikowi Gry zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Niedostosowanie się do procedur składania reklamacji będzie podstawą ich odrzucenia.

6.Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin dostępny jest do wglądu w Vector Solutions Sp. z o.o. (Krzemowa 6, 81-577 Gdynia) w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej http://kts.vectorsolutions.net/ oraz w aplikacji.
 2. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych poprzez umieszczenie zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej http://kts.vectorsolutions.net/. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu wyżej wymienionego miejsca publikacji zmian Regulaminu. Ewentualne zmiany Regulaminu nie mogą powodować pogorszenia warunków uczestnictwa w Grze – w trakcie trwania Gry.
 3. Wykonawca ma prawo żądać złożenia przez każdego z Uczestników, ich opiekunów lub innych podmiotów, których dotyczy Gra lub postanowienia niniejszego Regulaminu – stosownych oświadczeń niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Gry.
 4. Organizator zastrzega, że informacje o Upominkach (w tym parametry, opisy, cechy itd.) ewentualnie prezentowane na stronie internetowej http://kts.vectorsolutions.net/ mogą nie odpowiadać rzeczywistym ich cechom, parametrom i właściwościom, jak też nie stanowią w jakimkolwiek zakresie podstawy do ich otrzymania, ani też publicznego przyrzeczenia ich przyznania w rozumieniu właściwych powszechnie obowiązujących przepisów.
 5. Wszelkie spory związane z Grą rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Gry mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Polityka prywatności w zakresie platformy gamifikacyjnej Huntly

Wprowadzenie

 1. Scalac Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-377), przy ul. Gen. Bora Komorowskiego 19B, 80-377 Gdańsk, KRS: 0000493511REGON: 222015231, NIP: 5842734834 (zwana dalej: „Spółką” lub „Administratorem”), jako właściciel wyłącznych praw do platformy gamifikacyjnej Huntly, jest świadome praw użytkowników ww. platformy, rozumianych jako osoby, które przystępują do gier, konkursów etc. realizowanych za pomocą tej platformy (zwani dalej: „Użytkownikami), niezależnie od tego kto jest organizatorem tej gry czy konkursu w zakresie dotyczących ich danych osobowych w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (zwanych dalej: „Danymi Osobowymi”) Spółka rozumie znaczenie ochrony Danych Osobowych Użytkowników. Spółka przyjmuje niniejszą Politykę Prywatności (zwaną dalej: ”Polityką”) w celu informowania Użytkowników w szczególności o zbieraniu i wykorzystywaniu ich Danych Osobowych.
 2. Niniejsza Polityka określa warunki, procedury i cele przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika, w tym ich zbierania, używania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania, ujawniania, udostępniania oraz usuwania, jak również warunki ochrony Danych Osobowych Użytkowników. Polityka niniejsza wyjaśnia, w jaki sposób Użytkownik może przeglądać, aktualizować oraz żądać usunięcia Danych Osobowych w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
 3. Dodatkowo Użytkownik jest każdorazowo proszony o akceptację regulaminu gry/konkursu, realizowanego przy pomocy platformy gamifikacyjnej Huntly, co jest łącznym warunkiem udziału w konkursie/grze realizowanej za pomocą tej platformy.
 4. Jakiekolwiek korzystanie z platformy gamifikacyjnej Huntly lub kliknięcie przycisku zgadzam się z niniejszą Polityką, akceptując wszystkie jej warunki „Akceptuję” w formularzu rejestracyjnym oznacza, że Użytkownik zapoznał się z nimi.

Zobowiązania w zakresie Danych Osobowych

 1. Spółka jest zobowiązana do poszanowania prywatności Użytkownika poprzez przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Spółka zapewnia, że Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w sposób uczciwy, zgodnie z prawem, oraz że gromadzone są wyłącznie w celach, które są znane i zaakceptowane przez Użytkownika, w momencie kiedy podejmie on decyzję odnośnie korzystania z platformy gamifikacyjnej Huntly.
 2. Spółka zobowiązuje się przestrzegać przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018   o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000.) oraz RODO.
 3. Mając na uwadze fakt, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą być różne w różnych krajach, Spółka będzie dążyć do przestrzegania warunków niniejszej Polityki w stopniu odpowiadającym obowiązującym przepisom oraz będzie chronić Dane Osobowe Użytkownika w jak najwyższym stopniu, bez względu na to, gdzie zostały one zebrane lub jak zostały przekazane.
 4. Spółka z zachowaniem należytej staranności wdrożyła działania zapewniające, aby Dane Osobowe w każdym czasie były:

1) przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) dokładne i zaktualizowane;
3) uzyskiwane tylko dla określonych celów zgodnych z prawem;
4) odpowiednie, właściwe i nie wykraczające poza cele ich gromadzenia;
5) przechowywane w sposób bezpieczny;
6) przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne zgodnie z celem ich gromadzenia.

 1. Spółka wdrożyła niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Danych Osobowych przed nielegalnym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, jak i przed pozostałymi nielegalnymi działaniami osób trzecich, w tym w zakresie poczty elektronicznej w ramach komunikacji z Użytkownikiem oraz ochrony wszystkich sposobów komunikacji, których podjęcie może się okazać czasami konieczne.
 2. Spółka może przekazać Dane Osobowe do państw trzecich, jeśli państwo trzecie posiada odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych.

Zbieranie Danych Osobowych

 1. Administrator ma prawo zażądać od Użytkownika informacji i danych w celu umożliwienia korzystania z platformy gamifikacyjnej Huntly oraz ich dalszego użytku zgodnie z zakresem zgody udzielonej przez Użytkownika, które mogą obejmować informacje dostarczone w trakcie wypełniania specjalnych formularzy w tej platformie, w tym m.in. adresu/adresów e-mail, adresu IP, numeru telefonu, danych identyfikacyjnych (ID) w portalach społecznościowych, nazwy Użytkownika i jego hasła w ramach platformy gamifikacyjnej Huntly.
 2. Jeżeli Użytkownik rozpoczyna korespondencję z Administratorem w jakimkolwiek celu kontaktuje się Administratorem, wówczas Administrator ma prawo do przechowywania tego typu korespondencji.

Zgoda Użytkownika

 Jeśli w procesie rejestracji w ramach platformy gamifikacyjnej Huntly Użytkownik dostarczając Dane Osobowe, wyraża zgodę odnośnie niniejszej Polityki oraz regulaminu konkursu/gry, oznacza to, że Użytkownik wyraził swoją bezpośrednią i definitywną zgodę odnośnie przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika przez Administratora, na potrzeby wskazane w niniejszej Polityce.

 1. Dane osobowe zbierane są wyłącznie do wymienionych poniżej celów:

1) weryfikacji informacji dotyczących Użytkownika;
2) możliwości prawidłowego korzystania z platformy gamifikacyjnej Huntly;
3) dostarczania Użytkownikowi wszelkich właściwych i odpowiednich pod kątem jakościowym usług dodatkowych, które Spółka może zaoferować, takich jak wsparcie techniczne w zakresie platformy;
4) realizowania przez Spółkę lub podmioty przez Spółkę upoważnione czynności związanych z działalnością Spółki, w tym czynności rekrutacyjnych, oraz czynności związanych z zakresem usług Spółki lub tych podmiotów;
5) utrzymywania kontaktu marketingowego z Użytkownikiem, m.in. w postaci utrzymywania danych adresowych Użytkownika w celu wysyłania materiałów informacyjnych, w tym newslettera (w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości akceptacja dokonana przez Użytkownika, zgodnie z ust. 3 poniżej, jest również traktowana jako zgoda na otrzymywanie informacji handlowej, o której mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz. 1422 z późn. zm.).

 1. Użytkownik powyższe cele akceptuje.
 2. Administrator może zwrócić się do Użytkownika, aby ten wziął udział w ankietach i poprosić o podanie określonych informacji w trakcie przeprowadzania tych ankiet – za wyjątkiem kwestionariuszy wymaganych dla poszczególnych działań związanych z korzystaniem z platformy gamifikacyjnej Huntly (według wskazań Administratora) – nie jest to procedura obowiązkowa i każdy Użytkownik może odmówić wzięcia udziału.
 3. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych oraz ma prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym czasie. Takie czynności mogą być dokonane poprzez wysyłkę na adres mailowy contact@huntlyapp.com za potwierdzeniem odbioru lub też listem poleconym na adres Administratora. Ilekroć taki Użytkownik wycofa swoją zgodę, rozumie on i akceptuje, że może to mieć negatywny wpływ na jakość platformy i jej użyteczność dla tego Użytkownika oraz na realizację innych celów określonych w niniejszej Polityce.

Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Niniejszym Użytkownik akceptuje, że Spółka ma prawo do przetwarzania uzyskanych od Użytkownika Danych Osobowych, w ramach celów określonych w Punkcie 4.
 2. Dane Osobowe są w zakresie określonym w ust. 1 powyżej przetwarzane przez Administratora, obejmując ich zbieranie, używanie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, ujawnianie, udostępnianie oraz usuwanie.
 3. Użytkownik akceptuje, że Dane Osobowe uzyskane przez Spółkę mogą być udostępniane pracownikom i przedstawicielom Spółki, jak również podmiotom powiązanym ze Spółką w rozumieniu przepisów podatkowych oraz podmiotom, z którymi Spółka pozostaje w kontaktach biznesowych.
 4. Wszystkie podmioty, mające dostęp do Danych Osobowych, są zobowiązane do przestrzegania, oprócz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, także warunków niniejszej Polityki oraz będą wybierane z należytą starannością w oparciu o kryterium zaufania.
 5. Użytkownik akceptuje, że w przypadku gdy w przyszłości Spółka połączy się z inną firmą przez proces reorganizacji i/ lub fuzji, i/ lub sprzedaży, i / lub nabycia, i/ lub likwidacji, i/ lub w drodze jakiegokolwiek innego procesu, wówczas Dane Osobowe Użytkownika/ów mogą być przeniesione wraz ze Spółką lub jako jej część, lub mogą zostać sprzedane jako część Spółki.
 6. Użytkownik akceptuje, że Spółka ma prawo i obowiązek ujawnienia Danych Osobowych, jeśli wydana została decyzja w tej sprawie na podstawie obowiązującego prawa, i/ lub nakazał to uczynić we właściwym trybie organ administracji publicznej, organ ścigania czy wymiaru sprawiedliwości, i/lub nakazał to uczynić organ ds. ochrony danych osobowych.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Spółka podejmie wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego i bezpiecznego przechowywania zgromadzonych Danych Osobowych Użytkownika zgodnie z warunkami niniejszej Polityki. Wszystkie informacje dostarczone przez Użytkownika są przechowywane na serwerach Spółki lub innych nośnikach danych zapewniających właściwy poziom bezpieczeństwa.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania i nieprzekazywania osobom trzecim swoich danych identyfikacyjnych lub szczegółów konta, które są używane do autoryzacji na platformie gamifikacyjnej Huntly. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przechowywanie swoich danych konta.
 3. Jeżeli Użytkownik dowie się, że jego dane do konta na platformie gamifikacyjnej Huntly zostały skradzione i/ lub znajdują się w posiadaniu osób trzecich, wówczas powinien on o takiej sytuacji niezwłocznie poinformować Spółkę, tak, aby Spółka mogła podjąć niezbędne kroki. W takich przypadkach Spółka nie może zagwarantować bezpieczeństwa Danych Osobowych Użytkownika, a Użytkownik akceptuje fakt, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wykorzystanie.
 4. Gdy Użytkownik komunikuje się z Administratorem (za pomocą czatu, forum, itp.), akceptuje fakt, że dane te mogą być gromadzone, przechowywane i badane przez Administratora.

Uzyskanie i zmiana Danych Osobowych Użytkownika

 Użytkownik ma prawo do kontaktu z Administratorem w dowolnym czasie w celu uzyskania kopii swoich Danych Osobowych, które są przechowywane przez Spółkę i do odpowiedniego sprostowania wszelkich nieścisłości. Użytkownik ma prawo zażądać, aby jego Dane Osobowe zostały usunięte, poprawione, zmienione lub uzupełnione. Aby skontaktować się z Administratorem odnośnie Danych Osobowych Użytkownika, Użytkownik powinien wysłać wiadomość e-mail na adres contact@huntlyapp.com.

Dobrowolność podania Danych Osobowych

 Uwzględniając wszystkie postanowienia niniejszej Polityki podanie Danych Osobowych przez Użytkownika Administratorowi jest dobrowolne.

Zmiany Polityki

 Niniejsza Polityka obowiązuje od daty jej ostatniej wersji. Polityka niniejsza może zostać zmieniona, poprawiona, zastąpiona w jakiejkolwiek formie i w dowolnym czasie bez wcześniejszego lub późniejszego powiadamiania Użytkownika, przez co zaleca się Użytkownikom, aby przeglądali Politykę, aby być informowanym o wszystkich zmianach. Każda zmiana niniejszej Polityki ma skutek od chwili jej opublikowania na stronie www pod adresem: www.huntlyapp.com.

Kontakty z Administratorem

 1. Jeśli Użytkownik będzie miał pytania, uwagi, skargi lub komentarze, dotyczące niniejszej Polityki, prosimy o kontakt na adres e-mail: contact@huntlyapp.com.
 2. Administrator może odmówić realizacji w szczególności tych wniosków, których realizacja wymaga nieproporcjonalnie dużego nakładu technicznego, zagraża prywatności pozostałych Użytkowników.