Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji:Please fill the registration form:

Imię i Nazwisko uczestnikaName of participant:

StanowiskoPosition:
Pełna nazwa firmyCompany full name:
UlicaStreet:
MiejscowośćCity:
E-mailMail:
TelefonPhone:
Termin przyjazduDate of arrival: Jaki Other?
Termin wyjazduDate of departure: JakiOther?
Czy planujesz korzystać z tłumaczeń symultanicznych podczas 17.KTS? Are you willing to use a simultaneous translation during the conference?
(tak/nie)(yes/no)
UwagiComments

Akceptuję Regulamin KonferencjiI accept the Terms of the Conference Zapoznałem/łam się z informacją o przetwarzaniu danych oraz zasadami na jakich przetwarzanie się odbywa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO” lub „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) w Grupie Kapitałowej VECTOR w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: Grupa VECTOR).

I declare I have familiarised myself with the information about data processing and the principles under which the processing is performed, in accordance with Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free transfer of the data and the repeal of Directive 95/46 / EC ("RODO" or " General Data Protection Regulation") in the VECTOR Capital Group within the meaning of art. 4 point 14 of the Act of 16 February, 2007 on The Competition and Consumer Protection Act (hereinafter: the VECTOR Group).


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji, realizacji, udziału w Wydarzeniu: KONFERENCJI TECHNIK SZEROKOPASMOWYCH .

I agree to the processing of my personal data for the purpose of organizing, realizing and participating in the Event: BROADBAND TECHNOLOGIES CONFERENCE.
Akceptacja powyższych informacji jest dobrowolna, jednakże ich nie wyrażenie będzie skutkować brakiem możliwości udziału w Wydarzeniu: Konferencji Technik Szerokopasmowych.

The acceptance of the aforementioned information is voluntary, however, its non-acceptance shall result in the lack of access to marketing and training materials of the VECTOR Group.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych prowadzonych przez Grupę VECTOR.

I hereby agree to the processing of my personal data for marketing purposes carried out by the VECTOR Group.