×

Regulamin 18. Konferencji Technik Szerokopasmowych (18.KTS)§ 1. Czas i miejsce Konferencji

1. Konferencja odbywa się w dniach 25-26.06.2019r. w Hotelu Courtyard Gdynia Waterfront.

2.  Konferencja ma charakter zamknięty i skierowana jest do wszystkich zainteresowanych, do których wysłane zostało stosowne zaproszenie.

3. Szczegółowy harmonogram Konferencji określa „Program Konferencji” znajdujący się na stronie internetowej: www.kts.vectorsolutions.net.

4. Organizatorem konferencji jest VECTOR SOLUTIONS sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-577) przy ul. Krzemowej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000589935, NIP: 9581671366, REGON: 363182557, BDO: 000008763, o kapitale zakładowym w wysokości 2.480.000,00 zł.

 § 2. Warunki udziału i rezerwacji miejsc noclegowych

1. Warunkami udziału w Konferencji są: wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 14.06.2019 r. udostępnionego na stronie internetowej: www.kts.vectorsolutions.net, akceptacja niniejszego regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestników w celach marketingowych oraz wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku, o której mowa w §3 ust. 4.

2. Rezerwacja noclegu jest po stronie Uczestnika. Uczestnik może skorzystać z proponowanych miejsc noclegowych, wskazanych na stronie KTS www.kts.vectorsolutions.net.

3. Organizator nie organizuje Uczestnikom zakwaterowania oraz nie ponosi kosztów noclegu Uczestników Konferencji.

 § 3. Warunki organizacyjne

1. Osoby, które dokonały rejestracji uczestnictwa zgodnie z §2 ust. 1 powyżej zobowiązane są do potwierdzenia uczestnictwa na Konferencji w dniu i miejscu Konferencji.

2. Potwierdzenia dokonuje się niezwłocznie po przybyciu na miejsce odbywania się Konferencji. Po zarejestrowaniu, Uczestnik otrzymuje od Organizatora identyfikator oraz materiały konferencyjne.

3. Osoby nieposiadające identyfikatora, nie będą miały możliwości wejścia do sal konferencyjnych, w których odbywają się prezentacje.

4. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, zgody na rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego w formie zdjęć i filmów wykonanych podczas Konferencji w celach informacyjnych oraz marketingowych m.in. w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej: www.kts.vectorsolutions.net oraz portalach społecznościowych Organizatora.

 § 4. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone z winy pracowników Organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać skradzione, zagubione lub zniszczone w czasie trwania Konferencji.

 § 5. Odpowiedzialność Uczestnika Konferencji

1. Za wszelkie szkody wynikłe z działania lub zaniechania Uczestnika Konferencji wyrządzone Organizatorowi bądź osobie trzeciej, odpowiada Uczestnik.

 § 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Programie Konferencji, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od niego. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.kts.vectorsolutions.net oraz rozesłana do osób, które w trakcie rejestracji na Konferencję zgodnie z §2 ust. 1 podały swój adres e-mail.

2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.04.2019 r.